Heb jij moeite met brieven schrijven? Vanaf heden zijn er voorbeeldbrieven beschikbaar die jou kunnen helpen zelf een goede brief te schrijven.

Studieovereenkomst

Deel hier je expertise op welk gebied dan ook.... Heb je hulp nodig op bijv. juridisch vlak? Vraag het hier!
Post Reply
User avatar
CopyRight
Moderator
Posts: 174
Joined: Mon May 01, 2017 4:34 pm

Studieovereenkomst

Post by CopyRight » Thu Jul 13, 2017 11:15 am

1. Rechtsvraag
Wanneer is een terugbetalingsregeling in een studieovereenkomst ongeldig?

2. Wet- en regelgeving en jurisprudentie
De studiekostenbeding is niet geregeld in de wet, maar ontwikkeld in de rechtspraak. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 10 juni 1983 (NJ 1983, 796 Muller/Van Opzeeland), bepaald dat een studiekostenbeding aan een aantal voorwaarden dient te voldoen om geldig te zijn. De Hoge Raad heeft overwogen dat het moet gaan om een regeling die (r.o. 3.1):
a. de tijdspanne vaststelt gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studie verworven kennis en vaardigheden;
b. bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, de studiekosten over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen; en
c. deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de onder 1 bedoelde tijdspanne.
Er zijn verder in het arrest een aantal randvoowaarden genoemd. Er is bepaald dat:
d. er geen strijd mag bestaan tussen het studiekostenbeding en (bijzondere) wettelijke bepalingen zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM);
e. de voor de werknemer ernstige consequenties van de verplichting tot terugbetaling duidelijk aan hem zijn uiteengezet vóór het tot stand komen van de regeling.;
f. de redelijkheid en billijkheid onder omstandigheden met zich meebrengen dat de werkgever geen studiekosten kan terugvorderen indien hij zelf het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft genomen; en
g. de werkgever onder bepaalde omstandigheden toch nog in strijd met de redelijkheid en billijkheid kan handelen door de werknemer aan de terugbetalingsverplichting van de studiekosten te houden indien aan alle voorwaarden is voldaan (HR 5 juni 1987, NJ 1987/795 Muller Zeesleepdienst/Van Opzeeland).

3. In de praktijk
a. In de studieovereenkomst zal expliciet een periode moeten zijn aangegeven waarin de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door werknemer opgedane kennis. In Rechtbank Overijssel, 9 mei 2017, JAR 2017/146 was echter bepaald dat het voldoende is indien de periode pas duidelijk wordt bij de terugbetalingsverplichting. Indien er een algemene regeling van toepassing is verklaard waarin diverse opties voor het terugbetalen staat beschreven zal werkgever dienen toe te lichten welke optie voor werknemer geldt. De regeling moet helder zijn. Eventuele onduidelijkheden zijn meestal in het voordeel van de werknemer. De bedoeling van partijen is volgens vaste rechtspraak eveneens van wezenlijk belang. Bij de uitleg van een overeenkomst is niet alleen de taalkundige uitleg van de bewoordingen van belang, maar ook de bedoeling van partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst en op wat zij onder de omstandigheden redelijkerwijs van elkaar konden en mochten verwachten. 

b.  Er zal een bepaling moeten worden opgenomen waarin evident staat omschreven dat de werknemer de studiekosten moet terugbetalen indien de arbeidsovereenkomst tijdens de studie of direct erna tot een einde komt of als werknemer de studie tussentijds beëindigd.

c. Er dient een glijdende schaal te worden toegepast. Dit houdt in dat de verplichting tot terugbetaling vermindert naarmate de arbeidsovereenkomst langer voortduurt.

d. De studieovereenkomst/regeling mag niet in strijd zijn met andere bijzondere wetsbepalingen.  De terugbetaling (van loon) mag bijvoorbeeld niet tot gevolg hebben dat je een lager salaris ontvangt dan het wettelijk minimumloon.

e. De Hoge Raad zegt dit niet met zoveel woorden, maar hoogstwaarschijnlijk zal bedoeld zijn dat een studieovereenkomst schriftelijk dient te geschieden om aan deze voorwaarde te voldoen.
De gevolgen van de verplichting tot terugbetaling van de studiekosten moeten voor de werknemer duidelijk zijn. Er dient dus duidelijk te worden omschreven welke kosten van de werknemer onder welke omstandigheden worden teruggevorderd. Zoals ook in a.) is aangegeven worden eventuele onduidelijkheden meestal in het voordeel van de werknemer uitgelegd en is ook hier de bedoeling van partijen van belang.

f. Uit de rechtspraak komt nadrukkelijk naar voren dat indien het intiatief tot beeïndiging bij werkever ligt - de redelijkheid en billijkheid zich ertegen verzetten - om werknemer te houden aan de studiekostenbeding. 

g. Deze situatie kan in diverse gevallen van toepassing zijn. Je kunt dit zien als een soort restbepaling. In studieovereenkomsten is o.a. geregeld dat de werknemer alle studiekosten dient terug te betalen indien de werknemer het bedrijf verlaat.
In Rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, 25 april 2013, LJN: CA0894 was echter besloten dat de werkgever de werknemer niet kon houden aan de studiekostenbeding, omdat er sprake was van een dreigend ontslag voor de werknemer nu de vergunning voor de werkgever door de AFM was ingetrokken. De rechtbank oordeelt ten overvloede dat een beroep door de werkgever op het beding eveneens in strijd zou zijn met goed werkgeverschap art. 7:611 BW. Wanneer de werknemer aldus zelf een andere baan aanneemt omdat de situatie op het werk onzeker is kan hij niet altijd worden gehouden aan het studiekostenbeding.
In Rechtbank Almelo, 4 maart 2008, RAR 2008, 66 kwam verder naar voren dat bekendheid met een regeling door werknemer niet vanzelfsprekend betekent dat hij zich daar ten alle tijde aan dient te conformeren. De rechtbank overweegt (4.7):
"Het is immers niet zo dat onredelijke bepalingen, althans bepalingen die onder omstandigheden onredelijk uitpakken, ineens redelijk geacht moeten worden omdat de wederpartij daar op enig moment mee heeft ingestemd." Deze restnorm brengt echter veel onduidelijkheid met zich mee waardoor een werknemer niet goed weet waar hij aan toe is. Wat de ene rechter namelijk redelijk vindt, hoeft de andere rechter nog niet redelijk te vinden. Het hangt erg van de feiten en omstandigheden af of een studiekostenbeding wel of niet in stand wordt gelaten. 
The most powerful weapon is your pen.

User avatar
Thelawspecialist
Junior Member
Posts: 57
Joined: Tue May 09, 2017 2:41 pm

Re: Studieovereenkomst

Post by Thelawspecialist » Fri Jul 14, 2017 10:02 pm

Bedankt voor de info!
Rechtvaardigheid: Als schoonmakers beter verdienen dan vervuilers

User avatar
Butterfly
Average Member
Posts: 175
Joined: Fri Apr 28, 2017 11:41 pm

Re: Studieovereenkomst

Post by Butterfly » Mon Jul 17, 2017 7:36 am

En laat dit nou eens precies komen wanneer ik het nodig heb :).
Ik stuur je een PM.
Get rich or die tryin'

User avatar
CopyRight
Moderator
Posts: 174
Joined: Mon May 01, 2017 4:34 pm

Re: Studieovereenkomst

Post by CopyRight » Tue Aug 22, 2017 5:24 pm

Butterfly wrote:
Mon Jul 17, 2017 7:36 am
En laat dit nou eens precies komen wanneer ik het nodig heb :).
Ik stuur je een PM.
:D
The most powerful weapon is your pen.

User avatar
Biryani
Average Member
Posts: 117
Joined: Fri May 12, 2017 11:58 pm

Re: Studieovereenkomst

Post by Biryani » Thu Aug 24, 2017 8:17 pm

:friends:
Good food...is good mood :D

The Sultan
Junior Member
Posts: 62
Joined: Sun May 21, 2017 3:03 pm

Re: Studieovereenkomst

Post by The Sultan » Sun Aug 27, 2017 8:20 pm

Interessant!

User avatar
Kareena
Average Member
Posts: 100
Joined: Thu May 04, 2017 1:10 pm

Re: Studieovereenkomst

Post by Kareena » Tue Aug 29, 2017 5:37 pm

Altijd handig om te weten voor het geval zich zo een gelegenheid voordoet.
Just smile... :D

User avatar
Hidjaab
Junior Member
Posts: 96
Joined: Fri May 05, 2017 4:44 pm

Re: Studieovereenkomst

Post by Hidjaab » Tue Sep 05, 2017 1:20 pm

8-)
A moment of patience in the moment of anger prevents thousands of moments of regret.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest